Netherlands Shooter - Gun for hire welcomes the netherlands community gun range

Michiel Klaassen from RTL Netherlands

TV came to Gun For Hire to test out the latest bulletproof back pack.

If this is your First Time visiting the Gun For Hire, here are a few helpful facts!

Als dit uw eerste bezoek is aan Gun For Hire, volgt hier nuttige informatie!

Welcome to the Only 6 Star Range! Soon to be America’s Largest Gun Range! No other Range Compares. Guaranteed!

Welkom op de enige zessterrenschietbaan! Binnenkort de grootste schietbaan van Amerika! Niet te vergelijken met enige andere baan. Gegarandeerd!

Located In Beautiful Woodland Park, NJ

Gelegen in het prachtige Woodland Park, NJ

1267 McBride Avenue, Woodland Park, NJ 07424
Phone / Telefoon:: 1.888.GUN.FOR.HIRE (486-3674)
Web / Website:www.GunForHire.com
When are you open? 
We are open to the public 363 days out of the year.
We are closed only Thanksgiving and Christmas Day.

Wanneer zijn we open?

We zijn 363 dagen per jaar open voor het publiek.

We zijn gesloten op Thanksgiving en Kerstdag.

Monday 12pm – 8pm(Maandag 12:00 – 20:00)
Tuesday 12pm – 8pm (Dinsdag 12:00 – 20:00)
Wednesday 12pm – 8pm(Woensdag 12:00 – 20:00)
Thursday 12pm – 8pm(Donderdag 12:00 – 20:00)
Friday 10am-8pm(Vrijdag 10:00 – 20:00)
Saturday 8am – 8pm(Zaterdag 8:00 – 20:00)
Sunday 8am – 8pm (Zondag 8:00 – 20:00 )
Can I make a reservation?
No reservations are available. Some of our Range Memberships allow shooters to move ahead of the line.

Kan ik reserveren? Reserveren is niet mogelijk. Met sommige van onze lidmaatschappen hoeven onze schutters niet aan te schuiven.

Who can shoot?
– All you need is a valid Government issued I.D. (examples: Driver’s License, Passport, etc.) and a friend.
– Each group MUST come with at least two people.
– No individual shooters are aloud.

Wie mag er schieten?

– Alles wat u nodig hebt is een geldig door de overheid verstrekt legitimatiebewijs (voorbeelden: rijbewijs, paspoort enz.) en een vriend.

– Elke groep MOET uit minstens twee personen bestaan.

– Individuele schutters zijn niet toegelaten.

I never shot before, will you teach me?
– Yes we will make sure you are very comfortable using the firearm and spend at least 15 minutes training you.

Ik heb nooit eerder geschoten, kunt u het me leren?

– Ja, we zullen ervoor zorgen dat u zich steeds op uw gemak voelt bij het gebruik van het vuurwapen en we zullen u minstens 15 minuten trainen.

 
What do I need to do when I get there?
1- Walk into the building and stop at our Concierge Desk.
2- Concierge will give you paperwork to sign. Every new person to the Range must fill out before they can shoot.
3- Concierge will then take your photo and confirm your Government issued I.D. Each individual must have identification with them.
4- Once signed in with our Concierge, please make your way to the Retail area. The Retail area has two lines: Members Only and Non-Members line at the right side of the Retail area.
5- Show your digital ticket or L&L card to the person at the retail counter. They will know the special L&L package your ordered and get you ready! We will ask to hold an I.D. while our rental guns are in use. I.D.’s will be returned upon the return of our rentals.

Wat moet ik doen wanneer ik aankom?

1- Ga het gebouw binnen en wend u tot de conciërgebalie.

2- De conciërge zal u papieren laten ondertekenen. Elke persoon die voor het eerst naar de schietbaan komt moet deze invullen alvorens te mogen schieten.

3- De conciërge neemt dan uw foto en controleert uw door de overheid verstrekt legitimatiebewijs. Elke persoon dient een legitimatiebewijs bij te hebben.

4- Nadat u ingeschreven bent bij onze conciërge, begeeft u zich naar het winkelgedeelte. In het winkelgedeelte zijn twee wachtrijen: Leden en Niet-leden, aan de rechterzijde van het winkelgedeelte.

5- Toon uw digitaal ticket of L&L-kaart aan de persoon aan het loket. Hij/zij zal weten welk speciaal L&L-pakket u besteld hebt en zal u verder helpen! We vragen u een legitimatiebewijs bij ons te laten, terwijl u onze gehuurde wapens gebruikt. De legitimatiebewijzen zullen teruggegeven worden wanneer u de gehuurde wapens inlevert.

What should I wear? What should I bring?
– Shooters should wear footwear that does not expose your toes and shirts that are not low cut. This will stop the possibility of hot shell casings possibly hitting your skin.
– We have all of the supplies you need to shoot including: firearms, ammunition, targets, ear and eye protection and more!

Welke kleding moet ik dragen? Wat moet ik meebrengen?

– Schutters moeten schoeisel dragen dat de tenen niet vrijlaat en shirts die niet laag uitgesneden zijn. Dit voorkomt dat hete patroonhulzen uw huid kunnen raken.

– We hebben alles wat u nodig hebt om te schieten, waaronder: vuurwapens, munitie, doelen, oor- en oogbescherming en meer!

How many people are allowed in a Port?
– The maximum number is 3 people in a port at a time. More than 3 people will need an additional port

Hoeveel personen zijn er toegelaten in een schietstand?

– Het maximumaantal is tegelijkertijd drie personen in een schietstand. Voor meer dan 3 personen is een bijkomende schietstand nodig.

 
Can I choose more than one gun?
If you purchased a special package you are limited to the guns on the package. After you shoot you can try other guns and ammo at an additional cost.

Kan ik meer dan één pistool kiezen?

Als u een speciaal pakket gekocht hebt, bent u beperkt tot het aantal pistolen in het pakket. Nadat u geschoten hebt, kunt u andere wapens en munitie kiezen tegen een toeslag.

Can I take Pictures/Video?
Yes you can. We ask you keep your photos to within your port. Please try to not get other shooters in your photos/videos. Most importantly, if posing with the firearm, keep the Muzzle Pointed Down Range and your Finger Off the Trigger.

Mag ik foto’s of een video maken?

Ja dat mag. We vragen u wel de foto’s binnen uw schietstand te houden. Zorg er alstublieft voor dat er geen andere schutters in uw foto’s en video’s te zien zijn. Heel belangrijk: wanneer u met een vuurwapen poseert, houd de loop naar beneden gericht en houd uw vinger weg van de trekker.

I would like to come with a large group. Do I need to call ahead?
If you are coming to the Range with 2-8 people there is no need to call.
If you are coming to the Range with 9 or more people please call ahead so we can accommodate you better.

Ik wil graag met een grote groep komen. Moet ik mijn komst vooraf melden?

– Als u naar de schietbaan komt met 2-8 personen, hoeft u niet te bellen.

– Als u met 9 of meer personen naar de schietbaan komt, vragen we u vooraf te bellen, zodat we u beter kunnen ontvangen.

What are the age limits to shoot?
7 and younger can come in the building and watch but can not enter inside the shooting Range.
8 years of age and older can shoot at the Range.
13 years of age and older can shoot one of our rented handguns with an adult over 21.
18 years of age and older unaccompanied by an individual over 21 can rent long guns only.

Wat zijn de leeftijdsgrenzen om te schieten?

Kinderen van 7 jaar en jonger mogen naar het gebouw komen en toekijken, maar mogen niet op de schietbaan komen.

Kinderen vanaf 8 jaar mogen schieten op de baan.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen een gehuurd handwapen afvuren onder toezicht van een volwassene ouder dan 21 jaar.

Personen vanaf 18, die niet vergezeld zijn van een persoon ouder dan 21, mogen enkel een vuurwapen met lange loop huren.

 
Gun For Hire’s Range Rules

Regels van de schietbaan Gun For Hire

1- Any unsafe behavior will not be tolerated, and may lead us to remove you from the range.

1- Onveilig gedrag wordt niet geduld en kan ertoe leiden dat we u van de schietbaan verwijderen.

2- No Firearms are permitted in the retail area without being in a locked container.

2- Vuurwapens zijn niet toegelaten in het winkelgedeelte, tenzij ze in een afgesloten container zitten.

3- Uncase all firearms inside the port only.

3- U mag de vuurwapens enkel in de schietstand uit hun container halen.

4- Always keep the gun pointed in a safe direction.

4- Houd het pistool altijd in een veilige richting gericht.

5- Always keep your finger off the trigger until ready to shoot.

5- Houd uw vinger altijd weg van de trekker tot u klaar bent om te schieten.

6- Always keep the gun unloaded until ready to use.

6- Houd het pistool altijd ongeladen tot u klaar bent om het te gebruiken.

7- Always Keep your gun pointed down range at all times while on the firing line.

7- Houd het pistool altijd naar beneden gericht wanneer u op de vuurlijn staat.

8- Do not handle your gun when you are not on the firing line.

8- Manipuleer uw pistool niet wanneer u niet op de vuurlijn staat.

9- In the case of a firearm or equipment malfunction that cannot be resolved, notify a Range Safety Officer.

9- In geval van een defect aan een vuurwapen of aan de apparatuur dat niet kan worden opgelost, dient u een veiligheidsagent van de schietbaan (Range Safety Officer) te waarschuwen.

10- Alcohol and drug use is not tolerated before or during shooting.

10- Het gebruik van alcohol of drugs wordt niet geduld vóór of tijdens het schieten.

11- In the case of a CEASE FIRE command, shooting stops immediately.

11- Bij een CEASE FIRE-bevel (stop het schieten) moet het schieten onmiddellijk gestopt worden.

12- Advise a Range Safety Officer (RSO) immediately of ANY injury that occurs during shooting.

12- Licht meteen een veiligheidsagent van de schietbaan (RSO) in bij ELK letsel dat optreedt bij het schieten.

13- Comply with all instructions from the range staff.

13- Volg alle instructies op van het personeel van de schietbaan.

14- No Fast or rapid firing allowed.

14- Snelvuren is niet toegelaten.

15- Range rules subject to change at any time.

15-15- De regels van de schietbaan kunnen op elk moment worden gewijzigd.

THERE WILL BE NO REFUNDS OF ANY KIND FOR PARTIES EXPELLED FROM THE RANGE FOR SAFETY VIOLATIONS ANY UNSAFE BEHAVIOR WILL NOT BE TOLERATED, AND MAY LEAD TO REMOVAL FROM THE RANGE OR LOSS OF MEMBERSHIP (NO REFUNDS).

ER ZULLEN GEEN TERUGBETALINGEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD UITGEVOERD WORDEN AAN PERSONEN DIE VAN DE SCHIETBAAN VERWIJDERD WERDEN WEGENS OVERTREDING VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. OM HET EVEN WELK ONVEILIG GEDRAG ZAL NIET GEDULD WORDEN EN KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING VAN DE SCHIETBAAN EN VERLIES VAN LIDMAATSCHAP (GEEN TERUGBETALINGEN).