Welcome to the family - HebrewLayers - Hebrew
Jewish Proposals at Gun Ranges - HebrewJewish Proposals at Gun Ranges - Hebrew
Hebrew Holster Draw 1 - HebrewHebrew Holster Draw 1 - Hebrew
If this is your First Time visiting the Gun For Hire, here are a few helpful facts!

.אם זה הפעם הראשונה באתר שלנו, הנה כמה עובדות מועילות

Welcome to the Only 6 Star Range! Soon to be America’s Largest Gun Range! No other Range Compares. Guaranteed!

!ברוכים הבאים למטווח היחיד של 6 כוכבים
!בקרוב נהיה המטווח הגדול ביותר בארה”ב
!באחריות אין מטווח אחר משווה

Located In Beautiful Woodland Park, NJ

ממוקם ב-Woodland Park היפה בצפון ניו ג ‘רזי

1267 McBride Avenue, Woodland Park, NJ 07424
Phone : 1.888.GUN.FOR.HIRE (486-3674)
When are you open? 
We are open to the public 363 days out of the year.
We are closed only Thanksgiving and Christmas Day.

?מתי אתם פתוחים

.אנחנו פתוחים לקהל הרחב 363 ימים בשנה

.אנחנו סגורים רק בחג ההודיה ובחג המולד

Monday 12pm – 8pm 
Tuesday 12pm – 8pm 
Wednesday 12pm – 8pm 
Thursday 12pm – 8pm 
Friday 10am-8pm
Saturday 8am – 8pm
Sunday 8am – 8pm
Can I make a reservation?
No reservations are available. Some of our Range Memberships allow shooters to move ahead of the line.

.האם ניתן להזמין מקום ?אין הזמנות. ישנם מהחברות שלנו לאפשר ליורים להתקדם בתור

Who can shoot?
– All you need is a valid Government issued I.D. (examples: Driver’s License, Passport, etc.) and a friend.
– Each group MUST come with at least two people.
– No individual shooters are aloud.

?מי יכול לירות

– .צריך תעודת זהות ממשלתית תקיפה (דוגמאות: רישיון נהיגה, דרכון וכו’) וחבר

– .כל קבוצה חייבת לבוא עם לפחות שני אנשים

– .יורים בודדים אינם מותרים

I never shot before, will you teach me?
– Yes we will make sure you are very comfortable using the firearm and spend at least 15 minutes training you.

?מעולם לא יריתי. האם תלמדו אותי

.כן אנו נוודא שמאד נוח לכם להשתמש בנשק במשך אוריינטציה ואימון כללי של לפחות רבע שעה

Hebrew Gun Awards - Hebrew
 
What do I need to do when I get there?
1- Walk into the building and stop at our Concierge Desk.
2- Concierge will give you paperwork to sign. Every new person to the Range must fill out before they can shoot.
3- Concierge will then take your photo and confirm your Government issued I.D. Each individual must have identification with them.
4- Once signed in with our Concierge, you will receive a Gun For Hire Non-Member ID Card. Please make your way to the Retail area. The Retail area has two lines: Members Only and Non-Members line at the right side of the Retail area.
5- Show your Gun For Hire Non-Member ID Card card to the person at the retail counter. They will guide you and give you gun rental recommendations! We will ask to hold an I.D. while our rental guns are in use. I.D.’s will be returned upon the return of our rentals.

?מה עלי לעשות כאשר מגיעים לשם

1- .היכנסו לבניין ועצרו בדלפק הקונסיירז’

2- .הקונסיירז’ יתן לך טפסים לחתימה. כל יורה חדש בטווח צריך למלא אותם לפני שמותר לירות

3- .בקונסיירז’ יצלמו אותך ויאשרו את תעודת הזהות שהבאת. כל אדם חייב להיות מזוהה

4- .לאחר הקונסיירז’, תקבל/י תעודת זהות של Gun For Hire חד-פעמי ללא חבר. נא לגשת לאזור הקמעונאי. באזור קמעונאות יש שתי שורות: “חברים בלבד” ויורים שאינם חברים (בצדו הימני של השטח הקמעונאי)

5- הצג את תעודת הזהות החד-פעמי לאדם בדלפק הקמעונאי. שם ידריכו אותך ויתנו לך המלצות והצעות להשכרת אקדח! אנחנו נבקש להחזיק תעודת זהותכם (הממשלתי הרשמי) בעוד אקדחים ההשכרה שלנו נמצאים בשימוש. זה יוחזר עם החזרת השכירות שלנו.

What should I wear? What should I bring?
– Shooters should wear footwear that does not expose your toes and shirts that are not low cut. This will stop the possibility of hot shell casings possibly hitting your skin.
– We have all of the supplies you need to shoot including: firearms, ammunition, targets, ear and eye protection and more!

?מה ללבוש? מה עלי להביא

.היורים צריכים ללבוש נעליים סגורות שלא חושפות את הבהונות וחולצות ללא צוואר נמוך. זה יעזור להגן נגד תרמילים חמים שלא יגעו בעור

!יש לנו את כל המצרכים לירות כולל: כלי נשק, תחמושת, מטרות, הגנה על האזנים ועיניים ועוד

How many people are allowed in a Port?
– The maximum number is 3 people in a port at a time. More than 3 people will need an additional port

כמה אנשים מורשים בנתיב?

המספר המקסימום הוא 3 אנשים לנתיב אחד. יותר מ -3 אנשים יצטרכו נתיב נוסף.

 
Can I choose more than one firearm?
Yes you can rent and shoot more than one firearm. You can only bring one firearm at a time into the port. Once you are done with your first firearm, the Range Safety Officer (RSO) will lock up your gun in the case, you will walk it back to retail and exchange it for your second purchased rental.

?האם אני יכול לבחור יותר מכלי נשק אחד

.כן אפשר לשכור ולירות יותר מכלי נשק אחד אבל מותר להביא רק נשק אחד בכל פעם לתוך הנתיב. לאחר שתסיימו עם הנשק השכור הראשון שלך, מנהל הבטיחות בטווח ינעל את האקדח השכור בארגז, תוכלו להחזירו לדלפק הקמעונאי ולהשכיר כלי נשק חדש

Can I take Pictures/Video?
Yes you can. We ask you keep your photos to within your port. Please try to not get other shooters in your photos/videos. Most importantly, if posing with the firearm, keep the Muzzle Pointed Down Range and your Finger Off the Trigger.

?האם אני יכול לצלם תמונות / וידאו

.כן אבל אנו מבקשים לצלם רק בתוך הנמל שלך. נא לעשות כל מאמץ אפשרי כדי לא לצלם אחרים בלי רשות. והכי חשוב, אם מתחזים לתמונה עם נשק, לשמור את הכנה מכוון כלפי מטה ואת האצבע להסיר מההדק

I would like to come with a large group. Do I need to call ahead?
If you are coming to the Range with 2-8 people there is no need to call.
If you are coming to the Range with 9 or more people please call ahead so we can accommodate you better.

?אני רוצה לבוא עם קבוצה גדולה. האם עלי להתקשר מראש

.אם אתם מגיעים לטווח עם 2-8 אנשים אין צורך להתקשר
.אם אתם מגיעים לטווח עם 9 או יותר אנשים בבקשה להתקשר מראש כדי שנוכל להתאים אתכם ביחד

What are the age limits to shoot?
7 and younger can come in the building and watch but can not enter inside the shooting Range.
8 years of age and older can shoot at the Range.
13 years of age and older can shoot one of our rented handguns with an adult over 21.
18 years of age and older unaccompanied by an individual over 21 can rent long guns only.

?מה הם גבולות גיל לירות

.ילדים בני 7 ומטה יכולים לבוא ולצפות אבל לא יכולים להיכנס בתוך מטווח הירי

.ילדים בני 8 ומעלה יכולים לירות (רובים אך לא אקדחים)

.ילדים בני 13 ומעלה יכולים לירות באחד האקדחים שלנו שלשכירה עם מבוגר בגיל 21 ומעלה

מגיל 18 ומעלה ללא ליווי של מבוגר יכולים להשכיר רובים בלבד אך לא אקדחים.

 
Gun For Hire’s Range Rules

כללים של Gun For Hire

1- Any unsafe behavior will not be tolerated, and may lead us to remove you from the range.

1- .כל התנהגות לא בטוחה לא תהיה נסבלת, ויכול להוביל אותנו להסיר אותך מהמטווח

2- No Firearms are permitted in the retail area without being in a locked container.

2- .לא נושאים כלי נשק באזור הקמעונאי מבלי להיות במיכל נעול

3- Uncase all firearms inside the port only.

3- .להוציא את כל כלי הנשק בתוך הנתיב בלבד

4- Always keep the gun pointed in a safe direction.

4- .תמיד לכוון כלי נשק בכיוון בטוח

5- Always keep your finger off the trigger until ready to shoot.

5- .להסיר את האצבע מן ההדק עד שמוכנים לירות

6- Always keep the gun unloaded until ready to use.

6- .תמיד להשאיר את כלי הנשק פורק (כלומר רק מתחמושת) עד עת שימוש בנתיב

7- Always Keep your gun pointed down range at all times while on the firing line.

7- .לשמור תמיד על כלי נשק בכל עת על קו הירי כלומר לכיוון המטרה

8- Do not handle your gun when you are not on the firing line.

8- .לא לטפל בכלי נשק שלך כאשר את/ה לא נמצא/ת בתוך הנתיב על קו הירי

9- In the case of a firearm or equipment malfunction that cannot be resolved, notify a Range Safety Officer.

9- .במקרה של תקלה שלא ניתן לפתור בכלי נשק או בציוד, נא להודיע מיד למנהל בטיחות של המטווח

10- Alcohol and drug use is not tolerated before or during shooting.

10- .אלכוהול ושימוש בסמים אינו נסבל לפני או במהלך הירי

11- In the case of a CEASE FIRE command, shooting stops immediately.

11- .במקרה של פקודת <הפסקת אש>, הירי יפסיק מיד

12- Advise a Range Safety Officer (RSO) immediately of ANY injury that occurs during shooting.

12-.להתייעץ מיד עם מנהל בטיחות של הטווח במקרה של פגיעה שמתרחשת במהלך הירי

13- Comply with all instructions from the range staff.

13- .לציית לכל ההוראות של צוות המטווח

14- No Fast or rapid firing allowed.

14- .התפרצויות של ירי מהיר אסורות

15- Range rules subject to change at any time.

15- .חוקי טווח יכולים להשתנות בכל עת

THERE WILL BE NO REFUNDS OF ANY KIND FOR PARTIES EXPELLED FROM THE RANGE FOR SAFETY VIOLATIONS ANY UNSAFE BEHAVIOR WILL NOT BE TOLERATED, AND MAY LEAD TO REMOVAL FROM THE RANGE OR LOSS OF MEMBERSHIP (NO REFUNDS).

.כל התנהגות של חילול לא תתקבל, ועשויה להוביל להסרה מהמטווח או מאיבוד חברות (ללא החזרים). לא יהיו החזרים בכלל למי שגורש מסיבה ביטחונית