denmark shooting range - Gun For Hire would like to welcome the Denmark community to the range
If this is your First Time visiting the Gun For Hire, here are a few helpful facts!

Hvis det er første gang, du besøger Gun for Hire, bør du læse denne vejledning!

Welcome to the Only 6 Star Range! Soon to be America’s Largest Gun Range! No other Range Compares. Guaranteed!

Velkommen til den eneste 6-stjernede skydebane. Snart USAs største skydebane. Ingen anden skydebane kan måle sig med den. Det garanterer vi!

Located In Beautiful Woodland Park, NJ

Midt i smukke Woodland Park, New Jersey

1267 McBride Avenue, Woodland Park, NJ 07424
Phone / Telefon:: 1.888.GUN.FOR.HIRE (486-3674)
Web / Internet:www.GunForHire.com
When are you open? 
We are open to the public 363 days out of the year.
We are closed only Thanksgiving and Christmas Day.

Hvornår er banen åben?

Der er åbent 363 dage om året.

Der er lukket på thanksgiving og juledag.

Monday 12pm – 8pm(Mandag kl. 12-20)
Tuesday 12pm – 8pm (Tirsdag kl. 12-20)
Wednesday 12pm – 8pm(Onsdag kl. 12-20)
Thursday 12pm – 8pm(Torsdag kl. 12-20)
Friday 10am- 8pm(Fredag kl. 10-20)
Saturday 8am – 8pm(Lørdag kl. 8-20)
Sunday 8am – 8pm (Søndag kl. 8-20)
Can I make a reservation?
No reservations are available. Some of our Range Memberships allow shooters to move ahead of the line.

Kan jeg bestille plads?
Pladsbestillinger er ikke mulige. Visse typer medlemskab giver forrang.

Who can shoot?
– All you need is a valid Government issued I.D. (examples: Driver’s License, Passport, etc.) and a friend.
– Each group MUST come with at least two people.
– No individual shooters are aloud.

Hvem kan benytte skydebanen?

– Du behøver blot et identitetsbevis udstedt af en offentlig myndighed (eksempelvis: kørekort, pas, etc.) og en ledsager.

– Der SKAL være mindst to personer i en gruppe.

– Uledsagede personer kan ikke benytte skydebanen.

I never shot before, will you teach me?
– Yes we will make sure you are very comfortable using the firearm and spend at least 15 minutes training you.

Jeg har aldrig affyret et skydevåben. Vil jeg få vejledning?

– Ja, vi sørger for, at du lærer skydevåbenet at kende og vi giver dig mindst 15 minutters vejledning.

 
What do I need to do when I get there?
1- Walk into the building and stop at our Concierge Desk.
2- Concierge will give you paperwork to sign. Every new person to the Range must fill out before they can shoot.
3- Concierge will then take your photo and confirm your Government issued I.D. Each individual must have identification with them.
4- Once signed in with our Concierge, please make your way to the Retail area. The Retail area has two lines: Members Only and Non-Members line at the right side of the Retail area.
5- Show your digital ticket or L&L card to the person at the retail counter. They will know the special L&L package your ordered and get you ready! We will ask to hold an I.D. while our rental guns are in use. I.D.’s will be returned upon the return of our rentals.

Hvad skal jeg gøre, når jeg ankommer?

1- Gå ind i bygningen og hen til receptionen.

2- Den vagthavende vil give dig en formular, som du skal udfylde. Alle nye besøgende skal udfylde den, inden de kan benytte skydebanen.

3- Den vagthavende tager et billede af dig og tjekker dit identitetsbevis. Alle besøgende skal have ID udstedt af en offentlig myndighed.

4- Når du er indskrevet hos den vagthavende, går du videre til butiksområdet. I områdets højre side er der to indgange til hhv. – Medlemmer og Ikke-Medlemmer.

5- Vis din digitale billet eller L&L kortet til medarbejderen ved indgangsskranken. Vedkommende vil vide, hvilken L&L pakke, du har bestilt, og gøre dig klar. Vi opbevarer dit ID, mens du benytter skydevåbnene. Du får dit ID tilbage, når du afleverer våbnene.

What should I wear? What should I bring?
– Shooters should wear footwear that does not expose your toes and shirts that are not low cut. This will stop the possibility of hot shell casings possibly hitting your skin.
– We have all of the supplies you need to shoot including: firearms, ammunition, targets, ear and eye protection and more!

Hvad skal jeg have på? Hvilket udstyr skal jeg have med mig?

– Du skal have lukkede sko på, og en skjorte/trøje, der går op i halsen. Derved formindskes risikoen for, at du rammes på huden af et varmt patronhylster.

– Vi har alt det udstyr, du behøver for at skyde, inklusiv våben, ammunition, målskiver, øre- og øjenbeskyttelse og meget mere!

How many people are allowed in a Port?
– The maximum number is 3 people in a port at a time. More than 3 people will need an additional port

Hvor mange personer må der være på en standplads?

– Der kan højst være 3 personer i en bås af gangen. Hvis der er flere end 3, skal en yderligere bås benyttes.

 
Can I choose more than one gun?
If you purchased a special package you are limited to the guns on the package. After you shoot you can try other guns and ammo at an additional cost.

Kan jeg vælge mere end et skydevåben?

Hvis du har købt en speciel pakke, kan du kun benytte de våben, der er omfattet af pakken. Du kan senere vælge andre våben og mere ammunition for en merbetaling.

Can I take Pictures/Video?
Yes you can. We ask you keep your photos to within your port. Please try to not get other shooters in your photos/videos. Most importantly, if posing with the firearm, keep the Muzzle Pointed Down Range and your Finger Off the Trigger.

Må jeg tage billeder/video?

Ja! Vi beder dig om kun at tage billeder på din egen standplads. Undgå at tage billeder af andre skytter. Det er meget vigtigt, at våben peger I skyderetningen langs banen og at fingeren holdes fri af aftrækkeren, når der poseres med våben.

I would like to come with a large group. Do I need to call ahead?
If you are coming to the Range with 2-8 people there is no need to call.
If you are coming to the Range with 9 or more people please call ahead so we can accommodate you better.

Vi vil gerne komme i en større gruppe. Skal vi ringe i forvejen?

Der er ikke behov for at ringe i forvejen, hvis I kommer 2-8 personer.
Hvis I er over 8 personer, bedes I ringe i forvejen, så vi kan arranger jeres besøg.

What are the age limits to shoot?
7 and younger can come in the building and watch but can not enter inside the shooting Range.
8 years of age and older can shoot at the Range.
13 years of age and older can shoot one of our rented handguns with an adult over 21.
18 years of age and older unaccompanied by an individual over 21 can rent long guns only.

Hvilke aldersgrænser gælder for at skyde?

Børn på 7 år eller derunder kan komme ind i bygningen og se på, men må ikke komme ud på skydeområdet.

Børn på 8 år og derover kan skyde.

Børn på 13 år og derover kan skyde med en af vores håndgeværer, hvis de er sammen med en voksen på over 21 år.

Personer på 18 år og derover, som ikke er sammen med en person på over 21 år, kan udelukkende leje lange våben.

 
Gun For Hire’s Range Rules

Reglerne for Gun for Hire skydebanen

1- Any unsafe behavior will not be tolerated, and may lead us to remove you from the range.

1- Farlig adfærd tolereres ikke og kan føre til, at du bliver bortvist fra skydebanen.

2- No Firearms are permitted in the retail area without being in a locked container.

2- Skydevåben er ikke tilladt i butiksområdet med mindre de er i en aflåst kasse.

3- Uncase all firearms inside the port only.

3- Tag ikke våben ud af kassen, før du er på standpladsen.

4- Always keep the gun pointed in a safe direction.

4- Hold altid våbnet i en ufarlig retning.

5- Always keep your finger off the trigger until ready to shoot.

5- Hold altid fingeren væk fra aftrækkeren, indtil du er parat til at skyde.

6- Always keep the gun unloaded until ready to use.

6- Lad våbnet forblive uladt, indtil du er parat til at skyde.

7- Always Keep your gun pointed down range at all times while on the firing line.

7- Peg altid våbnet langs med skydebanen.

8- Do not handle your gun when you are not on the firing line.

8- Håndter ikke våbnet uden for skydebanen.

9- In the case of a firearm or equipment malfunction that cannot be resolved, notify a Range Safety Officer.

9- Tilfælde af at et våben eller andet udstyr ikke fungerer, skal du underrette en sikkerhedsvagt.

10- Alcohol and drug use is not tolerated before or during shooting.

10- Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt før eller under skydning.

11- In the case of a CEASE FIRE command, shooting stops immediately.

11- Hvis der lyder en CEASE FIRE (stands skydning) ordre, skal du straks indstille skydning.

12- Advise a Range Safety Officer (RSO) immediately of ANY injury that occurs during shooting.

12- Underret straks en sikkerhedsvagt (RSO, Range Safety Officer) om enhver skade, der matte indtræffe under skydningen.

13- Comply with all instructions from the range staff.

13- Adlyd alle instruktioner fra skydebanens medarbejdere.

14- No Fast or rapid firing allowed.

14- Skydning I hurtige salver er ikke tilladt.

15- Range rules subject to change at any time.

15- Skydebanens regler kan ændres når som helst og uden forudgående varsel.

THERE WILL BE NO REFUNDS OF ANY KIND FOR PARTIES EXPELLED FROM THE RANGE FOR SAFETY VIOLATIONS ANY UNSAFE BEHAVIOR WILL NOT BE TOLERATED, AND MAY LEAD TO REMOVAL FROM THE RANGE OR LOSS OF MEMBERSHIP (NO REFUNDS).

INGEN REFUSIONER GIVES TIL PERSONER, DER ER BLEVET BORTVIST FRA SKYDEBANEN PÅ GRUND AF OVERTRÆDELSER AF SIKKERHEDSREGLERNE. FARLIG ADFÆRD TOLERERES IKKE OG KAN FØRE TIL BORTVISNING FRA SKYDEBANEN ELLER FRATAGELSE AF MEDLEMSSKAB (INGEN REFUSIONER).